Informacje o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Morpol S.A. z siedzibą w Duninowo 39, 76-270 Ustka, Regon 810933035, NIP 851 180 91 84, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, podnumerem 0000232673.

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD/DPO), z którym można się kontaktować za pośrednictwem rodo@morpol.com lub rodo@marineharvest.com

 

W celu ułatwienia kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Administrator wyznaczył dwa adresy e-mail, poprzez które można się z nim kontaktować. Są to: rodo@morpol.com lub rodo@marineharvest.com

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w szczególności w zgodności z warunkiem wskazanym brzmieniem Artykułu 6 ust. 1 RODO*:

Po wyrażeniu zgody kandydatów do pracy dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzeniarekrutacji na wybrane stanowisko na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO lub/i na podstawie art. 6 ust 1lit. b RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgodyna przetwarzanie w określonym w zgodzie celu.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach: 

Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu konkretnej rekrutacji, na którą została udzielona zgoda i/lub w celach udziału w przyszłych rekrutacjach.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje nie dłużej niż przez okres 6 m-cy.

Administrator danych nie będzie:

 1. przetwarzać danych kandydata w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją;
 2. przekazywać danych do państwa trzeciego;
 3. przetwarzać danych w celach marketingowych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzeniaczy Administrator przetwarza dane oraz prawo do uzyskania informacji dotyczących takiegoprzetwarzania;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanegonaruszenia RODO;
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 9. prawo do uzyskania stosownej interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnegostanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) można zrealizować m.in. poprzez kontakt mailowy z Administratorem

 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora):[...]. Agencje rekrutacyjne na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzeniaprzetwarzania danych.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych).